UTK gospodarzem spotkania grup roboczych IRG-Rail

UTK gospodarzem spotkania grup roboczych IRG-Rail

W dniach 12-14 lutego 2020 r. w siedzibie UTK odbyły się posiedzenia grup i podgrup roboczych IRG-Rail. Dyskutowano o sprawach związanych z dostępem do infrastruktury i związanymi z tym opłatami. IRG-Rail to grupa zrzeszająca niezależnych regulatorów rynku kolejowego z 31 europejskich krajów.

W UTK spotkały się grupa robocza ds. stawek dostępu do infrastruktury (Charges Working Group), grupa robocza ds. dostępu do infrastruktury (Access Working Group) oraz podgrupa robocza ds. stawek dostępu do obiektów infrastruktury usługowej (Sub-Group Charges for Service Facilities).

Podgrupa robocza ds. stawek dostępu do obiektów infrastruktury usługowej przedyskutowała projekt dokumentu opracowywanego przez IRG-Rail dotyczącego opłat za korzystanie z terminali towarowych, a także sposobu ustalania „rozsądnego zysku”.

Podczas spotkania grupy roboczej ds. stawek dostępu do infrastruktury omawiane były przewidywane działania w zakresie aktualizacji przeglądu systemów opłat za dostęp do infrastruktury, podsumowano bieżący stan zaawansowania prac nad analizą stosowanych mark-up’ów w międzynarodowych przewozach pasażerskich, a także dyskutowano na temat planowanego opracowania przez IRG-Rail dokumentu dotyczącego segmentacji rynku i stosowania mark-up’ów.

Grupa robocza ds. stawek dostępu do infrastruktury na wspólnym spotkaniu z grupą roboczą ds. dostępu do infrastruktury dyskutowała o opłatach związanych z odwołaniem i modyfikacją tras pociągów oraz o tym w jaki sposób można usprawnić procesy zarządzania przepustowością na sieci kolejowej .

Grupa robocza ds. dostępu do infrastruktury podczas spotkania kontynuowała prace na temat nowego sposobu zmiany rozkładów jazdy, omawiała kwestie związane z nowym mandatem dotyczącym czasowych ograniczeń zdolności przepustowej a także poruszyła kwestie funkcjonowania kolejowych korytarzy towarowych (RFC).

Czym jest IRG-Rail

IRG-Rail skupia niezależnych regulatorów kolejowych z: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Północnej Macedonii, Niemiec, Grecji, Węgier, Irlandii, Włoch, Kosowa, Łotwy, Litwy, Luksemburgu, Holandii, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Polski.

Celem IRG-Rail jest ułatwienie stworzenia jednolitego, konkurencyjnego, wydajnego i zrównoważonego rynku kolei w Europie. IRG-Rail działa jako platforma współpracy, wymiany informacji i najlepszych praktyk między krajowymi organami regulacyjnymi kolei w celu stawienia czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom regulacyjnym na kolei i promowania spójnego stosowania europejskich ram regulacyjnych. Grupa współpracuje z Komisją Europejską w zakresie przygotowywania i opiniowania unijnych aktów prawnych.

UTK aktywnie współuczestniczy w pracach IRG-Rail. Potwierdziło to wybranie Polski do przewodniczenia IRG-Rail w 2016 r. Funkcja ta pełniona jest kadencyjnie. Obecnie grupie przewodniczy regulator belgijski. Dyskusje na forum międzynarodowym pozwalają zrozumieć specyfikę funkcjonowania rynku w poszczególnych krajach, umożliwiają wymianę doświadczeń organów regulacyjnych i wypracowanie najlepszego podejścia do kwestii regulacji rynku kolejowego na wspólnym rynku, na którym obowiązują wspólne unijne przepisy.

Więcej informacji o IRG Rail można znaleźć na stronie www.irg-rail.eu.