Torpol wypłaci 20 mln zł dywidendy

Torpol wypłaci 20 mln zł dywidendy

Zarząd Torpolu postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i wystąpił z wnioskiem o dokonanie oceny przez Radę Nadzorczą propozycji w zakresie przeznaczenia zysku netto spółki za rok obrotowy 2019.

Zarząd spółki proponuje, aby zysk za rok obrotowy 2019 wynoszący 27 745 040,95 zł przeznaczyć na: zwiększenie kapitału rezerwowego w kwocie 6 322 040,95 zł, zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotą 750 000 zł oraz  wypłatę dywidendy w kwocie 20.673.000 zł tj. 0,90 zł na jedną akcję.

Jednocześnie zarząd Torpolu zarekomendował, aby dzień dywidendy był wyznaczony na 31 lipca 2020 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 30 października 2020 roku.

Rada Nadzorcza spółki po przeanalizowaniu sytuacji finansowej spółki i grupy kapitałowej pozytywnie oceniła przedstawiony powyżej wniosek zarządu odnośnie podziału zysku netto za 2019 rok.