RN Torpolu ogłosiła postępowania kwalifikacyjne na członków zarządu spółki

RN Torpolu ogłosiła postępowania kwalifikacyjne na członków zarządu spółki

Rada Nadzorcza Torpolu ogłosiła wszczęcie postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska: prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu ds. produkcji, wiceprezesa zarządu ds. handlowych oraz wiceprezesa zarządu ds. finansowych. Ogłoszenie ma związek z końcem kadencji obecnego składu zarządu spółki.

Kandydatką/kandydatem na członków zarządu może być osoba, która musi mieć wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,  ma co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz posiada umiejętności negocjacyjne, doświadczenie w kierowaniu pracą dużych zespołów, umiejętność pracy zespołowej, pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych a także posiada nieograniczone przepisami lub zakazami prawo zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

Dodatkowymi atutami kandydatów będą m.in.: znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, ukończenie studiów podyplomowych MBA czy doświadczenie w zarządzaniu spółkami publicznymi notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kandydatką/kandydatem na Prezesa Zarządu / Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji / Handlowych / Finansowych nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego
na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej Torpol S.A. w Poznaniu,
5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

Termin przyjmowania pisemnych zgłoszeń kandydatów/kandydatek upływa 8 czerwca 2020 r. o godz. 14:00.