PKP Informatyka ogłosiła przetarg na audyt oprogramowania Bilkom

PKP Informatyka ogłosiła przetarg na audyt oprogramowania Bilkom

PKP Informatyka szuka firmy, która wykona audyt kodu źródłowego oprogramowania Bilkom pod kątem prawidłowości jego  wytworzenia i rozwoju oraz zgodności z dobrymi praktykami wytwarzania oprogramowania.

Wykonawca wykona audyt kodu źródłowego pod kątem obecności oraz jakości komentarzy umieszczonych w kodzie źródłowym. Wykona analizę statyczną i analizę powtórzeń kodu źródłowego, wraz ze wskazaniem obszarów ryzyka oraz nieoptymalnych formuł stosowanych w przypadku poszczególnego języka programowania i/lub stosowanego framework’u

Oceni także jakość i kompletność zastosowanej architektury oprogramowania, szczególnie pod kątem oczekiwanej skalowalności systemu i założeniom jakie oprogramowanie powinno spełniać. PKP Informatyka chce także ocenić bezpieczeństwo kodu z punktu z perspektywy podatności na ataki.

Przeprowadzona analiza będzie zawierać opis oraz logiczny model architektury i interfejsów, opis oraz spis z natury infrastruktury sprzętowej wchodzącej w zakres rozwiązania oraz opis wyników audytu kodu źródłowego.

Wykonawca po wykonaniu audytu przedstawi raport, który zawierać będzie analizę oraz rekomendacje dotyczące poprawy wydajności, zmian w architekturze oraz kodzie źródłowym ze szczególnym uwzględnieniem punktu widzenia potrzeb dalszego jego rozwoju oraz wsparcia, uwzględniając najlepsze praktyki stosowane przy dokumentacji kodu źródłowego.

Analiza oraz Raport zostaną przedstawione spółce z Grupy PKP w terminie nie dłuższym niż 30 od daty zawarcia umowy.

Przy wyborze oferty PKP Informatyka będzie kierować się dwoma kryteriami: cena netto – 80 pkt. oraz doświadczeniem – 20 okt

Termin składania ofert upływa w dniu 29.09.2020r. o godzinie godz.10.00.