Coraz mniejszy zysk PKP Intercity

Coraz mniejszy zysk PKP Intercity

PKP Intercity opublikowało dane finansowe za 2019 r. Zysk finansowy netto wyniósł 141,1 mln zł, wobec 174,1 mln zł zysku wygenerowanego w 2018 roku i ponad 307 mln zł zysku w 2017 r.

W 2019 roku PKP Intercity uzyskała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 2,95 mld zł, czyli o 5,5% wyższe od przychodów roku 2018. Wyższe przychody to efekt zwiększenia o 5,9% liczby przewiezionych pasażerów. Koszty działalności operacyjnej wyniosły w 2019 roku 2,78 mld zł i były o 126,7 mln zł wyższe niż rok wcześniej (wzrost o 4,8%).

Przychody ze sprzedaży biletów w komunikacji krajowej stanowiły w 2019 roku 58,7% przychodów ze sprzedaży i w stosunku do 2018 roku zwiększyły się o 82,0 mln zł (wzrost o 5,0%). Przychody z komunikacji międzynarodowej (razem z przychodami ze sprzedaży biletów na miejsca sypialne i do leżenia oraz przychodami z tyt. eksploatacji wagonów) wyniosły łącznie 159,7 mln zł i stanowiły 5,4% przychodów ze sprzedaży (wzrost o 9,3 mln zł). Udział dotacji przedmiotowej stanowił 10,6% przy-chodów ze sprzedaży.

Istotną część przychodów PKP Intercity stanowiły dotacje związane z dofinansowaniem pociągów międzywojewódzkich i międzynarodowych. Udział ten, w zakresie dofinansowania przewozów międzywojewódzkich, w porównaniu do 2018 roku nieznacznie zwiększył się z 20,1% do 20,5% przychodów ze sprzedaży. W przypadku przewozów międzynarodowych dotacja zwiększyła się o 50%, przy czym dofinansowanie pociągów międzywojewódzkich zwiększyło się o 7,4%.

Przewoźnik prowadził w 2019 roku także sprzedaż uprawnień przejazdowych pracowników sfery budżetowej, pracowników PKP oraz emerytów i rencistów kolejowych. Przychody z tego tytułu wyniosły 44,7 mln zł. Dodatkowo spółka prowadziła także sprzedaż biletów na rzecz innych przewoźników, od której uzyskała przychód w wysokości 3,8 mln zł (wobec 3,9 mln zł w 2018 roku).

Prawie 91,9% przychodów ze sprzedaży usług transportowych PKP Intercity generowane było w komunikacji krajowej, natomiast 8,1% w komunikacji międzynarodowej (liczone bez dotacji i rekompensaty). W komunikacji krajowej 59,5% przychodów generowały pociągi TLK, IC i EZT objęte dofinansowaniem, 25,8% pociągi EIP, 6,5% pociągi komercyjne EIC, 1,0% TLK niedotowane, a pozostałe 7,1% przychodów stanowiły przychody z przejazdów pociągami międzynarodowymi dotowanymi i niedotowanymi na odcinkach krajowych.

W komunikacji międzynarodowej 41,6% stanowiły przychody z przejazdów w pociągach międzynarodowych nie objętych dofinansowaniem, a 58,4% z przejazdów objętych dofinansowaniem.

W 2019 roku koszty ogółem spółki wyniosły 2,98 mld zł i były wyższe o 205,1 mln zł (o 7,4%) od kosztów 2018 roku. Koszty operacyjne stanowiły 93,3% kosztów ogółem. Koszty działalności operacyjnej wyniosły w 2019 roku 2,78 mld zł, o 4,8% więcej niż w 2018 roku.

W 2019 roku odnotowano wzrost kosztów amortyzacji (o 11,3 mln zł) w stosunku do 2018 roku, który związany jest ze zrealizowanymi projektami inwestycyjnymi.

Koszty zużycia materiałów i energii wyniosły 564,8 mln zł i były wyższe niż w 2018 roku o 74,4 mln zł. Wzrost ten wynika głównie z wyższych o 62,9 mln zł kosztów energii trakcyjnej spowodowanych zwiększoną o 4,6% pracą przewozową w trakcji elektrycznej oraz wyższych stawek w porównaniu do roku 2018. W 2019 r. nastąpił wzrost koszów materiałów o 10,2 mln zł związany m.in. ze zmianą polityki rachunkowości w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych polegającej na zaliczaniu wszystkich materiałów o wartości poniżej 3,5 tys. zł w koszty.

Na wzrost kosztów z tytułu podatków i opłat w 2019 roku wpływ miały wpłaty na PFRON (wzrost o 0,9 mln zł) oraz inne podatki i opłaty (spadek o 0,4 mln).

Koszty personalne wyniosły łącznie 671,9 mln zł i były wyższe od kosztów z 2018 roku o 61,0 mln zł. Koszy te stanowiły 24,1% kosztów operacyjnych spółki. Wzrost kosztów wynagrodzeń wynika ze zwiększenia poziomu zatrudnienia w obszarach związanych z obsługą pociągów i pasażerów (głównie w zespole drużyn konduktorskich i trakcyjnych).

Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły w 2019 roku 30,1 mln zł i były niższe w porównaniu do poprzedzającego roku o 7,1 mln zł. Spadek ten wynika ten wynika głównie z mniejszych kosztów dotyczących reprezentacji i reklamy.

W 2019 roku koszty usług obcych stanowiły 41,4% kosztów działalności operacyjnej PKP Intercity i wyniosły łącznie 1 152,5 mln zł, tj. o 12,2 mln zł mniej niż rok wcześniej.

Największą pozycją kosztową usług obcych stanowiły koszty dostępu do linii kolejowych. Koszty te spadły w porównaniu do 2018 roku o 45,0 mln zł (czyli 8,6%). Spadek ten wynikał z cennika PKP PLK, który obowiązywał w 2019 r. i był bardziej korzystny niż w roku 2018.

Niższe koszty remontów i utrzymania taboru o 8,5 mln zł (-2,6%) związane są z rozwiązaniem w grudniu 2019 r. rezerw na niezasadne należności za obsługę techniczną składów ED250 za lata 2016-2019 na kwotę 29,3 mln.

Wyższe koszty utrzymania czystości o 25,9 mln (50,4%) to głównie efekt zmiany systemu czyszczenia taboru kolejowego wykonywanego we własnym zakresie na system zlecony.

Wzrost kosztów czynszów w porównaniu do 2018 roku wynika głównie wyższych kosztów dotyczących hal, budynków i pomieszczeń, maszyn, urządzeń, pozostałej infrastruktury (wzrost o 2,8 mln zł) oraz kosztów wynajmu taboru kolejowego (wzrost o 1,5 mln zł).

Koszty usług transportowych spadły w porównaniu do roku ubiegłego o 3,4 mln zł (-13,3%) z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na usługę uruchamiania autobusowej komunikacji zastępczej oraz na honorowanie biletów z innymi przewoźnikami kolejowymi spowodowanych zamknięciami linii kolejowych na czas ich remontów.

Koszty świadczeń granicznych w porównaniu do roku 2018 wzrosły o 7,0 mln zł (32,6%).

Niższe koszty usług informatycznych związane były głównie z rozliczeniem w styczniu 2018 r. kosztów Wi-Fi w pociągach, wynikających z obowiązującej umowy barterowej.

Plany PKP Intercity na rok 2020 wyglądały bardzo obiecująco. Przychody ze sprzedaży miały osiągnąć poziom 3,2 mld zł co oznacza więcej 0 9,4% od przychodów w roku poprzedzającym.

– Przedstawione w sprawozdaniu dane nie uwzględniały skutków pandemii i jej wpływu na przewozy pasażerskie. Wyniki finansowe spółki są w dużym stopniu zależne od zapotrzebowania na podróżowanie, a tego jak ono będzie się kształtować w dalszej części roku, w związku z nadal trwającą epidemią i zapowiadaną jej drugą falą, nie da się obecnie przewidzieć – powiedziała Katarzyna Grzduk, rzecznik prasowy PKP Intercity   

Koszty działalności operacyjnej zarząd PKP Intercity zaplanował na poziomie 3,1 mld zł czyli o 12,3% więcej, niż rok w 2019.

W planie na rok 2020 spółka zaplanowała realizację szerokiego programu inwestycyjnego, do którego zaliczyć należy modernizację taboru (554,9 mln PLN), zakup taboru (433,8mln PLN), budownictwo inwestycyjne (64,4mlnPLN), modernizację i zakup maszyn i urządzeń (67,6mln PLN), pozostałe inwestycje w tym WNiP (27,8mln PLN). Łącznie na rok 2020 przewoźnik zaplanował nakłady inwestycyjne na kwotę 1,14 mld zł.

Mimo panującej pandemii PKP Intercity nie zamierza zmniejszyć nakładów na inwestycje w 2020 r.

– Jako przewoźnik bierzemy jednak pod uwagę również wnioski od producentów o przesunięcia w harmonogramach, w sprawie których prowadzone są rozmowy z producentami – dodała Grzduk.